Wymiarowanie, tolerowanie, interpretacja rysunków technicznych wg ISO w przemyśle motoryzacyjnym

Opis, cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do tworzenia procedur pomiarowych oraz bezbłędnego interpretowania tolerancji wymiarowych i geometrycznych zawartych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm ISO. Uczestnicy będą przyswajać wiedzę niezbędną do definiowania wymagań geometrycznych ułatwiających produkcję oraz redukcję kosztów.

Adresaci

 • Kadra techniczna, inżynierowie jakości, metrolodzy
 • Pracownicy biur projektowych, działu konstrukcji i rozwoju
 • Pracownicy działu jakości i laboratoriów pomiarowych
 • Produkcyjna kadra zarządzająca

Forma prowadzenia zajęć:

prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test.

Korzyści, efekt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowej interpretacji dokumentacji oraz rysunków technicznych,
 • Możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do eliminowania częstych błędów konstrukcyjnych
 • Przekazanie wiedzy w zakresie zasad tolerowania geometrycznego zgodne z wymaganiami norm europejskich (ISO)

Trener

Specjalista metrolog, posiadający wykształcenie kierunkowe, współpracujący z akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym, audytor systemu zarządzania jakością, wieloletni trener konsultant realizujący projekty szkoleniowe m.in.: dla takich marek jak Volkswagen czy Electrolux. Na co dzień zajmujący się metrologią w procesach produkcyjnych oraz wzorcowaniem i pomiarami wielkości fizycznych, a także opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji, instrukcji sprawdzeń i wzorcowań.

Cena:

 • 1190,00 zł netto + 23% VAT = 1463,70 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1390,00 zł netto + 23% VAT = 1709,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 4x, obiad 2x, w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo- pokój 1 doba: jednoosobowy 110zł/os., dwuosobowy 70zł/os
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy (teoria i interpretacja):

1. Wstęp
2. Przedstawienie i omówienie wykazu ważniejszych norm związanych z tematyką

 • Terminologia z zakresu wymiarowania i rysunku technicznego

3. Omówienie standardów ISO jako podstawy normalizacyjnej dokumentacji technicznej

 • Podstawy normalizacji
 • Rysunek techniczny – elementy znormalizowane

4. Przedstawienie ogólnego systemu wymiarowania i tolerowania

 • Definicja wymiaru
 • Rodzaje wymiarów
 • Zasady wymiarowania
 • Układ tolerancji i pasowań

5. Model GPS(specyfikacja geometryczna produktu – zasady tworzenia i wykorzystania
6. Model GD&T teoretyczne i praktyczne zasady stosowania

 • Rodzaje tolerancji geometrycznych – oznaczenia
 • Bazy odniesienia elementów tolerowanych
 • Tolerancje kształtu, położenia, kierunku, bicia
 • Tolerowanie pozycji
 • Tolerowanie zarysów krzywoliniowych
 • Tolerowanie elementów niesztywnych
 • Wymiary, tolerowanie kątów i stożków

7. Struktura powierzchni – interpretacja oznaczeń na rysunkach, ćwiczenia

Dzień drugi (praktyka i zastosowanie):

1. Wymagania rysunkowe specjalne

 • Obróbka cieplna – oznaczenia na rysunku
 • Powłoki – oznaczenia na rysunku
 • Połączenia spawane, zgrzewane – oznaczenia na rysunku
 • Połączenia gwintowe – oznaczenia na rysunku
 • Tolerowanie naddatków obróbkowych odlewów

2. Wymagania dodatkowe nie objęte standardem ISO 1101
3. Aspekt stosowania wymagań MMC i LMC
4. Ocena wymagań rysunkowych w aspekcie PN-EN ISO 14660 – ćwiczenia z dokumentacją
5. Metody weryfikacji wymagań rysunkowych
6. Praktyczne aspekty potwierdzania zgodności wymagań rysunkowych
7. Charakterystyka rysunków – zasady czytania archiwizacji – ćwiczenia
8. Omówienie przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej.

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.