SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem w teorii i praktyce

Opis, cel szkolenia:

Podczas szklenia omówione zostaną podstawy oraz kluczowe elementy statystycznego sterowania procesem kompleksowo zaznajamiając uczestników z prawidłowymi zasadami wykorzystania metod SPC w praktyce.
Omówione zostaną narzędzia wspomagające mające na celu monitorowanie zmian w procesie oraz zbieranie podstawowych danych. Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces oraz ukazanie zastosowania metod i narzędzi SPC w codziennej pracy.

Adresaci

 • Kadra techniczna, inżynierowie jakości, metrolodzy
 • Pracownicy biur projektowych, działu konstrukcji i rozwoju
 • Kontrolerzy jakości, koordynatorzy SPC, inżynierowie procesu
 • Pracownicy działu jakości i laboratoriów pomiarowych
 • Produkcyjna kadra zarządzająca
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostaw

Forma prowadzenia zajęć

Prezentacja interaktywna, ćwiczenia, warsztaty komputerowe, dyskusja, test kontrolny sprawdzający i utrwalający nabytą wiedzę.

Korzyści, efekt uczestnictwa w szkoleniu

 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie SPC
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:
  • narzędzi, metod statystycznych oraz możliwości ich zastosowania
  • organizowania SPC z zakresie własnych możliwości i potrzeb
  • określania zdolności i możliwości procesu (poprawa zdolności)
  • samodzielnego opracowywania, dostosowywania kart kontrolnych do procesów produkcyjnych

Trener

Specjalista metrolog, posiadający wykształcenie kierunkowe, współpracujący z akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym, audytor systemu zarządzania jakością, wieloletni trener konsultant realizujący projekty szkoleniowe m.in.: dla takich marek jak Volkswagen czy Electrolux. Na co dzień zajmujący się metrologią w procesach produkcyjnych oraz wzorcowaniem i pomiarami wielkości fizycznych, a także opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji, instrukcji sprawdzeń i wzorcowań.

Cena:

 • 1190,00 zł netto + 23% VAT = 1463,70 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1390,00 zł netto + 23% VAT = 1709,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 4x, obiad 2x, w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo- pokój 1 doba: jednoosobowy 110zł/os., dwuosobowy 70zł/os
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy

1. Rola metod statystycznych w zarządzaniu procesami:
• zmienność w procesach,
• opis zmienności: parametry i histogram rozkładu statystycznego,
• diagram Ishikawy – zapis hipotez nt przyczyn zmienności,
• przyczyny specjalne i pospolite w procesie,
• wykorzystanie histogramu do oceny procesu,

2. Rozkład normalny w procesie:
• właściwości rozkładu normalnego,
• reguła 6 sigm i informacje nt częstości zdarzeń,
• prognozowanie wadliwości procesu.
• zastosowanie reguły 6 sigm

3. Badanie zdolności procesów i ich składników:
• badanie zmienności całkowitej – wskaźniki Pp, Ppk, wycentrowanie procesu
• badanie stabilności procesu
• powtarzalność i odtwarzalność miary zmienności w warunkach powtarzalności,
• badanie zmienności losowej – wskaźniki Cp, Cpk
• badanie zdolności składników procesów – wskaźniki Cm, Cmk

 

Dzień drugi

4. Karty kontrolne Shewharta dla cech mierzalnych (x-s, x-R, Me-R):
• budowa i parametry karty kontrolnej bez zadanych wartości normatywnych
• sygnały na karcie kontrolnej bez zadanych wartości normatywnych,
• sterowanie procesem za pomocą karty kontrolnej bez zadanych wartości normatywnych,
• budowa i parametry karty kontrolnej z zadanymi wartościami normatywnymi.
• sterowanie procesem za pomocą karty kontrolnej z zadanymi wartościami normatywnymi,

5. Karty kontrolne Shewharta dla cech atrybutywnych (np, p, c, u):
• budowa i parametry karty kontrolnej dla cech atrybutywnych
• sygnały na karcie kontrolnej dla cech atrybutywnych,
• sterowanie procesem za pomocą karty kontrolnej dla cech atrybutywnych.

6. Ćwiczenia:
• analiza zdolności procesu
• wykorzystanie kart kontrolnych w analizie i monitorowaniu procesu.

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.