@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IjxoMT4iLCJhZnRlciI6IjwvaDE+In19@

Opis, cel szkolenia:

Przedmiotem szkolenia „Planowanie i harmonogramowanie produkcji” jest wdrożenie do stosowania modelu MRPII w zintegrowanym planowaniu w organizacjach produkcyjnych. Ponadto, szkolenie wdraża do stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania w obszarze wykorzystania zasobów produkcyjnych, wywodzących się z „lean manufacturing” i TOC (Theory of Constraints) – takich jak analiza „bottlenecks” procesów, standaryzacja i wyrównywanie operacji, mapowanie strumienia wartości VSM i analiza marnotrawstwa. Szkolenie wdraża również do stosowania skutecznych technik harmonogramowania (liniowego – w oparciu o diagram Gantta i sieciowego – z wykorzystaniem techniki CPM/PERT) oraz rozwiązywania problemów jak diagram Pareto i analiza ABC, diagram „cause&effect” Ishikawy, FMEA (Failure Mode Effects Analysis) czy technika A3.

 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie produkcji: analizy i doskonalenia procesów produkcyjnych, standaryzowania pracy, równoważenia wydajności komórek produkcyjnych, analizy tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych,
 • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania produkcją: projektowaniem systemów „visual factory”, wykorzystaniem modeli MRP i CRP, wyrównywaniem produkcji, optymalizacją procesów towarzyszących,
 • wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: metodę liniową, oraz metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego).

Adresaci

 • Planiści produkcji
 • Średnie kierownictwo produkcyjne
 • Pracownicy działu zakupów
 • Pracownicy działu logistyki odpowiedzialni za planowanie potrzeb materiałowych
 • Inżynierowie procesów

Forma prowadzenia zajęć

Case study, ćwiczenia w grupach, praca na autorskich arkuszach, wykład, burza mózgów, dyskusja.

Korzyści, efekt uczestnictwa w szkoleniu

 • maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy,
 • precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw,
 • zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”,
 • poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów.

Trener

Praktyk zarządzania produkcją. Przez wiele lat związany z firmami produkcyjnymi wód mineralnych (Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. producenta wody Cisowianka). Praktyk zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażania nowych technologii i systemów zarządzania procesami produkcyjnymi. Ekspert planowania i harmonogramowania produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw, zapasami i zakupami, specjalista w zakresie wdrażania systemów jakościowych. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce. Szkolił m.in. dla MAN Trucks Polska Niepołomice, Gates Polska, Delphi Polska Ostrów Wlkp., Schneider Electric Polska, Telefonika S.A., Kompozyty Sp. z o.o., ZAMPAP S.A. Krapkowice, Indesit Polska, GATX Polska, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Grupa Nowy Styl, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Sonoco Polska, PKP PLK, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław, Hańderek, Suempol, Belvedere Vodka, Graal S.A., Konspol S.A. i wielu innych.

Cena:

 • 1200,00 zł netto + 23% VAT = 1476 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1390,00 zł netto + 23% VAT = 1709,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 4x
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo- pokój 1 doba: jednoosobowy 250zł/os., dwuosobowy 150zł/os
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

1. Zarządzanie operacyjne w obszarze łańcucha dostaw.
• Ewaluacja systemów zarządzania (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości),
• Modelowanie procesów („wąskie gardła” procesów, nieprawidłowości w przepływie materiałów, produktów i informacji, reengineering, parametryzacja i standaryzacja procesów),
• Zarządzanie poziomem zapasów (materiałowych, „produkcji w toku”, produktów gotowych – system JIT),
• Prognozowanie (analiza potrzeb produkcyjnych, analiza wahań popytu).
2. Planowanie produkcji MRPII:
• przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII – moduły SOP, MPS, MRP i CRP
• systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów,
• identyfikowanie procesów produkcyjnych i ścieżek produkcyjnych (routing)
• identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie produkcji,
• budowanie diagramów przepływowych dla procesów produkcyjnych w celu określenie głównych zależności istotnych dla planowania produkcji,
• standaryzacja procesów produkcyjnych (wykorzystanie „standard work sheets”),
• wyrównywanie (levelling) wydajności komórek produkcyjnych – ćwiczenia,
• identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie,
• kolejkowanie zleceń – zasady priorytetyzacji
• analiza przypadków.
3. Model EPQ (Economic Production Quantity) – planowanie w systemach typu “push”.
• Główne uwarunkowania możliwości stosowania modelu EPQ,
• Matematyczna postać modelu i jego główne elementy,
• Przykłady stosowania modelu dla rożnych typów produkcji i rożnych organizacji produkcyjnych,
• Ćwiczenia w obliczaniu EPQ i jej składowych dla różnych typów produktów
• Główne kategorie kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów
• Ćwiczenia w obliczaniu EPQ i jej składowych dla wybranych produktów z portfela produktowego Uczestników
4. Główne uwarunkowania problemu elastyczności procesów produkcyjnych w kontekście nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
• Lean Manufacturing (system typu „pull”) – strategia „zero marnotrawstwa”, JIT i „one-piece-flow”,
• Theory of Constraints (TOC) – identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie, kolejkowanie zleceń – zasady priorytetyzacji, maksymalizacja poziomu wykorzystania zasobów
• Six Sigma – likwidacja wariacji w procesach, poprawa sprawności procesów, wykorzystanie narzędzi statystycznych do kontroli procesów (SPC) – stabilność procesów a presja na tworzenie zapasów
5. Sterowanie i kontrola produkcji:
• metoda wizualnego sterowania i kontroli produkcji – „visual factory”,
• planowanie potrzeb materiałowych i produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych)
• wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności,
• sterowanie procesami towarzyszącymi: metoda redukcji czasu przezbrojenia – SMED,
• sterowanie procesami towarzyszącymi – metoda w pełni produktywnego utrzymania ruchu TPM, obliczanie współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, średniej efektywności zakładu OPE.
6. Nowoczesne metody harmonogramowania produkcji.
• popularne algorytmy harmonogramowania,
• harmonogramowanie metodą liniową,
• budowa harmonogramów metodą sieciową CPM (metoda ścieżki krytycznej)/ PERT/ TOC (metoda łańcucha krytycznego),
• wybór i stosowanie reguł priorytetyzacji, wpływ reguł priorytetyzacji na konstrukcję harmonogramu.
7. Ciągłe doskonalenie procesów
• Kaizen jako część strategii Lean Manufacturing,
• Kaizen a CPI (Continual Performance Improvement),
• Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Kaizen,
• 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych.

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.