@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IjxoMT4iLCJhZnRlciI6IjwvaDE+In19@

Opis, cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym, a także przekazanie informacji na temat interpretacji wymagań podanych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi normami. Szkolenie stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za jakość w przedsiębiorstwie.

Adresaci

 • Kadra techniczna, inżynierowie jakości, metrolodzy
 • Pracownicy biur projektowych, działu konstrukcji i rozwoju
 • Kontrolerzy jakości
 • Kandydaci i pracownicy działu jakości i laboratoriów pomiarowych
 • Technicy zatrudnieni w produkcji

Forma prowadzenia zajęć

Prezentacja, ćwiczenia, warsztaty z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych, dyskusja, test teoretyczno-praktyczny sprawdzający i utrwalający nabytą wiedzę.

Korzyści

 • Przygotowanie uczestników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym
 • Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowej interpretacji dokumentacji oraz rysunków technicznych
 • Możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do eliminowania częstych błędów konstrukcyjnych
 • Możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy m.in. na stanowisku metrologa w laboratorium pomiarowym czy specjalisty ds. badań i pomiarów

Trener

Specjalista metrolog, posiadający wykształcenie kierunkowe, współpracujący z akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym, Audytor systemu zarządzania jakością, wieloletni trener konsultant realizujący projekty szkoleniowe m.in.: dla takich marek jak Volkswagen czy Electrolux. Na co dzień zajmujący się metrologią w procesach produkcyjnych oraz wzorcowaniem i pomiarami wielkości fizycznych, a także opracowywaniem
i wdrażaniem dokumentacji, instrukcji sprawdzeń i wzorcowań. Doceniany w branży ekspert, doświadczony trener (ponad 400 dni szkoleniowych) stawiający na wysoką wartość merytoryczną i praktyczne podejście do tematu.

Cena:

 • 1650,00 zł netto + 23% VAT = 2029,50 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1890,00 zł netto + 23% VAT = 2324,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe (opcjonalnie tablet, dysk zewnętrzny)
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 6x, obiad 3x (w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie)
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo, pokój: jednoosobowy 110zł/os/noc., dwuosobowy 70 zł/os/noc
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 • Wstęp
 • Znaczenie pomiarów w nowoczesnych technologiach. Rola normalizacji. Przedstawienie norm i dokumentów wykorzystywanych w zarządzaniu przyrządami pomiarowymi
  (normy metrologiczne PN,ISO,DIN,VDI/VDE)
 • Terminologia stosowana w zarządzaniu przyrządami pomiarowymi
  (słownik VIM, normy rodziny ISO 9000 , ustawy o miarach)
 • Metrologia prawna (ustawa „Prawo o miarach” z 2001r. na tle wcześniejszych)
 • Organizacja administracji miar w Polsce i świecie oraz laboratoriów akredytowanych (działalność GUM i PCA, przekazywanie jednostek miar, działalność akredytowanych laboratoriów pomiarowych)
 • Narzędzia do optymalnego nadzoru i zarządzania wyposażeniem kontrolno–pomiarowym
  (systemy pracy, procedury, matryce, wspomagające systemy komputerowe)
 • Ćwiczenia: projekt procedury nadzoru, matryca obowiązków.

Dzień drugi

 • Rysunek techniczny, rodzaje, rzutowanie, wymiarowanie, tolerowanie wg ISO
 • Różnice ISO i ASME
 • Podział i struktura norm GPS
 • GD&T – geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS
 • Struktura macierzy definicji elementów geometrycznych
 • Klasyfikacja wymiarów. Tolerancje wymiarowe. Tolerowanie ogólne: dla wymiarów liniowych, kątowych, oznaczanie tolerancji ogólnych. Tolerowanie stanu swobodnego
 • Elementy geometryczne i operacje na modelach tolerancji geometrycznych
 • Rodzaje tolerancji geometrycznych i ich klasyfikacja
 • Symbolika tolerancji, identyfikacja odchyłek, interpretacja
 • Odchyłki kierunku: równoległości, prostopadłości, nachylenia
 • Odchyłki położenia: pozycji, współśrodkowości/współosiowości, symetrii
 • Odchyłki bicia obwodowego i całkowitego
 • Ćwiczenia: czytanie rysunku i interpretacja wymagań.

Dzień trzeci

 • Dokładność i precyzja pomiarów
 • Podstawy wyrażania i zapisywania wyników pomiarów , obliczania błędów oraz wyznaczania niepewności
 • Podstawy organizacji pomieszczeń do pomiarów geometrii oraz doboru wyposażenia pomiarowego do zamierzonych celów
 • Zasady wykonywania pomiarów długości i kąta oraz odchyłek kształtu
 • Przedstawienie metod stosowanych przy pomiarach długości i kąta
 • Przedstawienie możliwości pomiarowych podstawowych przyrządów pomiarowych do pomiarów długości i kąta (suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, sprawdziany)
 • Ćwiczenia z realizacji pomiarów (praca z dokumentacją techniczną) oraz z wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych.

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.